جدول زن

میکسر تویین شفت

برای اولین بار در کشور با ظرفیت 2.7 مترمکعب

ساخت میکسر تویین شفت